Regulamin programu Zarabiaj z JakiKredyt.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-011) przy ul. Wyścigowej 1A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631736, NIP: 8992796063 zwany dalej: „Organizatorem”.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do użytkowników serwisu JakiKredyt.pl oraz Klientów Organizatora.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
 6. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 7. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Punkty – punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie https://lp.jakikredyt.pl/zarabiaj-z-jakikredyt-pl/, uzupełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
 4. Uczestnik programu – Użytkownik, który prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy.
 5. Katalog nagród – katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 6. Ekspert JakiKredyt.pl – ekspert kredytowy współpracujący z Organizatorem, za pośrednictwem którego Uczestnik może zawrzeć umowę kredytową z instytucją finansową.
 7. Serwis – strona internetowa www.jakikredyt.pl
 8. Usługi JakiKredyt.pl –funkcje dostępne po zarejestrowaniu się w Serwisie oraz zdalne lub osobiste konsultacje z Ekspertem JakiKredyt.pl mające na celu pomoc w wyborze kredytu.
 9. Instytucja finansowa – bank lub inna instytucja, względem której Ekspert JakiKredyt.pl świadczy usługi pośrednictwa finansowego.
 10. Klient – osoba, która za pośrednictwem Eksperta JakiKredyt.pl zawarła z instytucją finansową umowę kredytową na dowolny cel oraz w wyniku zawarcia tej umowy przynajmniej pierwsza transza kredytu została uruchomiona (wypłacona przez instytucję finansową na konto zgodnie z umową kredytową) oraz w wyniku czego Ekspert JakiKredyt.pl nabył prawo do wynagrodzenia od intytucji finansowej (w sposób pośedni lub bezpośredni). Klientem może być sam Uczestnik programu lub osoba, której Uczestnik programu polecił Usługi Jakikredyt.pl.
 11. Umowa kredytowa – umowa w wyniku której Uczestnik programu stał się Klientem.
 12. Osoba Polecająca –  Uczestnik programu, który poleca potencjalnego Klienta (sam nie staje się Klientem).

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnik może korzystać z Usług JakiKredyt.pl oraz polecać Usługi JakiKredyt.pl, w wyniku czego Uczestnik programu i/lub osoba polecona może stać się Klientem.
 2. Uczestnikiem programu oraz Klientem może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Z chwilą wypełnia formularza online na stronie https://lp.jakikredyt.pl/zarabiaj-z-jakikredyt-pl/ osoba staje się Uczestnikiem Programu
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
  a) Jeśli Uczestnik programu staje się Klientem, otrzymuje 100 punktów za każde 100 tys. zł kredytu, które zostanie wypłacone Klientowi za pośrednictwem Eksperta JakiKredyt.pl.
  b) Jeśli Uczestnik programu jest Osobą Polecającą (wskazuje potencjalnego Klienta), otrzymuje 100 punktów bez względu na wysokość kredytu udzielonego Klientowi pod warunkiem, że wysokość ta wynosi przynajmniej 100 tys. zł
  c) Maksymalna ilość punktów jaką może zgromadzić jeden Uczestnik programu to 500 punktów.
  d) Jeśli Umowę kredytową zawarło kilku Uczestników programu, to punkty otrzymuje tylko Uczestnik programu, który  stał się Uczestnikiem programu jako pierwszy.
 2. Punkty zostają naliczone w momencie uruchomienia środków z kredytu, o których mowa w ust.1 powyżej
 3. Punkty zostają naliczone za Klientów, którzy zostali zarejestrowani przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://lp.jakikredyt.pl/zarabiaj-z-jakikredyt-pl/ przed uruchomieniem kredytu.
 4. Punkty przyznawane są za kredyty uruchomione w wyniku złożenia wniosku kredytowego z Ekspertem JakiKredyt.pl między 1 czerwca 2021 r. a 30 czerwca 2021 r.
 5. Rejestracja punktów odbywa się przez Organizatora
 6. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody poprzez wysłanie maila na [email protected] z prośbą o wymianę punktów i wskazaniem imion i nazwisk Klientów, za których mają być wymienione punkty.

 

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na poniższe nagrody:
  a) Karta podarunkowa Allegro o wartości 100 zł za każde 100 punktów
  b) Karta podarunkowa Allegro o wartości 250 zł za każde 250 punktów
  c) Karta podarunkowa Allegro o wartości 500 zł za każde 500 punktów
 1. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest potwierdzenie przez Klienta, że został Klientem w wyniku polecenia Usług JakiKredyt.pl przez Uczestnika Programu. Warunek ten nie dotyczy sytuacji, w której Klientem, którego dotyczą punkty podlegające wymianie na nagrodę jest sam Uczestnik Programu.
 4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 30 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Wydawanie nagrody następuje przez wysłanie nagrody na wskazany przez Uczestnika Programu adres korespondencyjny lub w przypadku nagród w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika Programu adres email. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru lub przez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Uczestnika programu adres.
 6. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.

 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres [email protected] stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 30 dni od zgłoszenia.

 

§9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej w celach archiwizacyjnych.

§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.